Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A Notebook Doktor Plusz Kft. (1139 Budapest, Gyutacs u. 16.), a jelen szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint végez a megrendelő eseti megrendelése alapján karbantartási és javítási szolgáltatásokat.

1. Az ajánlat és a megrendelés

1.1 A szolgáltatás teljesítése – a megrendelés és annak visszaigazolása tartalma függvényében – történhet a megrendelő telephelyén, vagy a Notebook Doktor Plusz Kft. telephelyén. A szolgáltatásra vonatkozó jogviszony a szerviz ajánlatának elfogadásával vagy a javító-karbantartó tevékenységre vonatkozó egyedi szerződés felek általi aláírásával jön létre. A Notebook Doktor Plusz Kft. ajánlati kötöttsége az ajánlat megrendelő által történt átvételének napjától számított 7 (hét) munkanapig érvényes.
A megrendelő az ajánlatkérését megteheti személyesen a szerviz telephelyén, telefonon a (+36 1) 412-0253 vagy (+36 70) 313-7335 számon, faxon a (+36 1) 412-0254 számon, vagy az interneten ide kattintva: kapcsolat (info@notebookdoktor.hu). Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a javítást nem kéri, a szerviz a Munkadíjak oldalon feltüntetett bevizsgálási díjat számít fel. Amennyiben az ügyfél az árajánlat alapján a hiba megállapítását szakvélemény formájában szeretné megkapni, úgy a szakvélemény kiállításának díja 14 990 Ft (amely a 27%-os általános forgalmi adót tartalmazza).

1.2 A Notebook Doktor Plusz Kft. ajánlatának, a felek között létrejött egyedi szerződésnek a jelen ÁSZF minden esetben részét képezi. A szerviz ajánlatának elfogadásával a megrendelő a jelen ÁSZF feltételeit változtatás nélkül elfogadja. Amennyiben a megrendelő az ajánlat elfogadásáról szóló nyilatkozatban az ÁSZF feltételeitől eltérő kikötéseket fogalmaz meg, a felek között a szerződéses viszony csak a szerviz előzetes, kifejezett elfogadó írásos nyilatkozatával jön létre.
A Notebook Doktor Plusz Kft. ilyen tartalmú kifejezett, írásbeli nyilatkozata hiányában az átvett hibás, vagy hibásnak vélt termékek nem minősülnek garanciális javítás céljára átvett ingóságoknak. Tekintettel arra, hogy a hiba felmerülésének ténye, ill. a felmerült hiba jellege csak a termék bevizsgálását követően válik egyértelművé, a Notebook Doktor Plusz Kft. azon nyilatkozata, amely szerint a terméket a szerviz garanciális javítás céljára vette át, nem eredményezi és nem jelenti automatikusan azt, hogy a készülék javítása garanciális javításként, díjmentesen fog megtörténni. Továbbá Az átvételi nyilatkozat, illetve az abban rögzítettek nem jelentik azt, hogy a hibajegyzék teljes körű, valamennyi hibát, hibaforrást, sérülést tartalmaz. A Notebook Doktor Plusz Kft. a hibajegyzék teljességéért és teljes körűségéért tehát felelősségét kifejezetten kizárja, ezért erre a másik fél kellő alappal nem hivatkozhat, és igényt nem érvényesíthet.

1.3 A Notebook Doktor Plusz Kft. kijelenti, a megrendelő pedig tudomásul veszi, hogy azon garanciális termékeket, melyeket a Notebook Doktor Plusz Kft. nem képes, vagy nem jogosult javítani, a Notebook Doktor Plusz Kft. nem továbbítja a termék forgalmazójának garanciális ügyintézés céljából. Kivételt képeznek azon termékek, melyek esetén a Notebook Doktor Plusz Kft; mint értékesítő szerepel. Ezen termékek esetén a Notebook Doktor Plusz Kft. továbbadja a hibás, garanciális terméket az arra jogosult szerviznek vagy forgalmazónak. A Notebook Doktor Plusz Kft. mindent megtesz, hogy átvételkor a kiszűrje az olyan garanciális termékeket, amelyeket nem jogosult vagy nem képes javítani, és igyekszik ezeket nem átvenni a fogyasztótól. Az ilyen esetekből eredő kényelmetlenségekért Notebook Doktor Plusz Kft. a felelősségét kifejezetten kizárja.

2. Felhasznált anyagok

2.1 Minden alkatrész, vagy részegység, melyet a szerviz a javításhoz biztosít, szabványos, új vagy azzal egyenértékű.

2.2 Garanciális javítások esetén a lecserélt alkatrészek – illetőleg amennyiben a javítás a teljes termék cseréjével történik, úgy a teljes lecserélt termék (tartozékok, kábelek, leírásokkal együtt) – külön díj felszámítása nélkül a termék gyártójának vagy forgalomba hozójának tulajdonába kerül, és a további kezelésig a Notebook Doktor Plusz Kft. telephelyén kerülnek megőrzésre.

2.3 Térítéses javítások esetén a lecserélt alkatrészek – illetőleg amennyiben a javítás a teljes termék cseréjével történik, úgy a teljes lecserélt termék (tartozékok, kábelek, leírásokkal együtt) a fogyasztó tulajdonába kerülnek, a javítás lezártával egy időben a fogyasztónak átadásra kerülnek. Amennyiben fogyasztó úgy dönt, hogy a hibás alkatrészt vagy terméket megsemmisítés céljára Notebook Doktor Plusz Kft.-nek átadja, úgy Notebook Doktor Plusz Kft. biztosítja ezen alkatrészek vagy termékek begyűjtését, tárolását és gondoskodik a megsemmisítésükről.

3. Szolgáltatási díj

3.1 A karbantartási és javítási szolgáltatások díja (a továbbiakban: a „Szolgáltatási Díj”) tartalmazza a munkadíjat és anyagköltséget, a felkészülés és – helyszíni javítás esetén – a kiszállás díját, nem tartalmazza azonban a kellékanyagok cseréjét, felújítását illetve az akkumulátorok cseréjét ill. javítását. A Szolgáltatási Díj megfizetésére a megrendelő köteles. A Szolgáltatási Díj – az ajánlat ellenkező kifejezett kikötése hiányában – annak figyelembe vételével kerül meghatározásra, hogy a lecserélt alkatrészek a Notebook Doktor Plusz Kft. tulajdonába kerülnek. A Notebook Doktor Plusz Kft. jogosult átalány díj, mint Szolgáltatási Díj alkalmazására. A Szolgáltatási Díj az ÁFA összegét tartalmazza.

3.2 A megrendelőnek – helyszínen végzett szolgáltatás esetén – a kiszállási díjat minden esetben meg kell fizetnie. A Notebook Doktor Plusz Kft. felmerült költségeit, a kiszállási díjat és a bevizsgálási díjat abban az esetben is köteles a megrendelő a szerviz részére megfizetni, ha a hiba nem javítható, vagy a megrendelő úgy dönt, hogy a szolgáltatás elvégzésére nem tart igényt.

3.3 A Notebook Doktor Plusz Kft. a szolgáltatás teljesítését a Megrendelő Notebook Doktor Plusz Kft. általi hitelképesség-vizsgálatának eredményétől függővé teheti. Amennyiben a megrendelő hitelképessége nem megfelelő, a Notebook Doktor Plusz Kft. az egyedi szerződés létrehozását megtagadhatja, vagy – amennyiben az egyedi szerződés már létrejött – azt egyoldalú jognyilatkozattal felmondhatja. Az Notebook Doktor Plusz Kft. a szolgáltatás megkezdését vagy teljesítését előleg fizetéséhez vagy a díj és az anyagköltség előre történő megfizetéséhez kötheti.

3.4 Az ajánlatban meghatározott Szolgáltatási Díjat a Notebook Doktor Plusz Kft. jogosult módosítani, jogszabályváltozás, a valutaárfolyamok jelentős (2%-ot meghaladó) árfolyamváltozásai, illetve egyéb lényeges körülmény bekövetkeztekor. Az árajánlatban megadott Szolgáltatási Díj keretösszeg, annak meghatározása a termék hibájának előzetes felmérésére épül. A tényleges Szolgáltatási Díj az ajánlatban megadottól eltérhet. A termék előre fel nem ismerhető hibája, vagy a hibának az előzetes felméréshez képest eltérő oka vagy mértéke nyomán új árajánlat elfogadása után a vállalási ár növekedhet. Amennyiben a tényleges díj az ajánlatban megadotthoz képest magasabb, úgy a Notebook Doktor Plusz Kft. a megrendelő részére a túllépés okáról írásos kimutatást készít. Ha a Megrendelő azt nem fogadja el, akkor a termék csak olyan mértékben lesz megjavítva, mely összegről az eredeti árajánlat szólt, vagy Megrendelő a bevizsgálási díj megfizetésével a javítástól elállhat.

3.5 A Notebook Doktor Plusz Kft. a Szolgáltatási Díj a mindenkor hatályos jogszabály szerint meghatározott általános forgalmi adót tartalmazó összegéről a számlát az árajánlat és a munkalap alapján állítja ki.

3.6 A fizetés módja szervizben történő javítás esetén készpénz, bankkártya, vagy banki átutalás. A fizetés teljesítéséig a szerviz jogosult a kijavított termék visszatartására. Helyszíni és telephelyen történő javítás esetén a megrendelő a Szolgáltatási Díjat a Notebook Doktor Plusz Kft. részére a számla kiállításától számított 8 (nyolc) napon belül köteles banki átutalással megfizetni.

3.7 Amennyiben a javítás szervizben történik, az eszköznek a szervizbe történő beszállítása és a szolgáltatás teljesítése után annak elszállítása a megrendelőt terheli. A Notebook Doktor Plusz Kft. értesíti a megrendelőt a szolgáltatás teljesítéséről, és arról, hogy a kijavított terméket a szervizből elviheti. A kijavított terméknek az értesítés elküldésétől számított, 10 naptári napot meghaladó késedelemmel történő átvétele esetén az Notebook Doktor Plusz Kft. naponta bruttó 800 Ft tárolási költséget érvényesíthet. 180 napot meghaladó átvételi késedelem esetén a Notebook Doktor Plusz Kft. jogosult az eszköz értékesítésére, vagy megsemmisítésére,- ezt követően megrendelőnek a Notebook Doktor Plusz Kft.-vel szemben semmiféle igénye nem lehet.

3.8 Garanciális termék szervizelése esetén, amennyiben a javításra leadott termék nem javítható, úgy a hibás termék kicserélésre kerül vagy a cseréjére jogosító úgynevezett Csereutalvány kerül kiállításra. Ezen eljárás folyamatára a terméket gyártó vagy forgalomba hozó, a Notebook Doktor Plusz Kft.-t garanciális ügyintézéssel megbízó utasításai az irányadóak. Kicserélés esetén a megrendelő a hibás termékre nem tarthat igényt. Megrendelő megértette és elfogadja a Szerviz azon tájékoztatását, hogy kicserélés esetén a hibás termék – adatvédelmi okokból – megsemmisítésre kerülhet.

4. Jótállás, szavatosság

4.1 A Notebook Doktor Plusz Kft. az általa felhasznált és beépített alkatrészekre 6 (hat), a kapcsolódó szolgáltatásokra 12 (tizenkét) hónap jótállást vállal, kivéve, ha a beépített új alkatrészre ennél több garanciát ad a forgalmazó. A fenti jótállás nem vonatkozik az eszköz nem kicserélt alkatrészeire és részegységeire továbbá nem terjed ki a rendeltetés ellenes használatból eredő hibákra, a megrendelő által jogosulatlanul elvégzett karbantartási munkákból eredő hibákra, a megrendelő által biztosított szoftverre, illesztő egységekre és alkatrészekre, engedély nélküli módosításra vagy helytelen használatra, a termék működtetésére a megadott környezeti specifikációkon kívül eső tartományban, illetve a megrendelő által nem megfelelő módon végzett helyszín előkészítési és karbantartási műveletekre.

4.2 A Notebook Doktor Plusz Kft. a javító, karbantartó szolgáltatásra, amennyiben az a 249/2004(VIII.27) Korm. r. rendelet hatálya alá tartozik, a hivatkozott rendeletben meghatározott időtartamra vállal jótállást. A jótállási idő kezdő időpontja a szolgáltatás teljesítésének napja.

4.3 A Notebook Doktor Plusz Kft. a fenti 4.1. pont szerinti jótállás alapján kizárólag a beszerelt hibás alkatrész kijavítására, vagy hibátlan cserealkatrész biztosítására köteles, ezt meghaladó jótállási vagy (nem fogyasztói szerződés esetén) szavatossági kötelezettség a Notebook Doktor Plusz Kft.-t nem terheli. Amennyiben a szolgáltatás teljesítése fogyasztói szerződés (Ptk. 685.§ e) pont) keretében történt, úgy a szavatossági jogok tekintetében a Ptk.-nak a fogyasztói szerződésekre vonatkozó szavatossági rendelkezései irányadóak.

4.4 A megrendelő köteles az Notebook Doktor Plusz Kft.-t haladéktalanul írásban (levél, távirat, fax, e-mail) értesíteni, ha a javítás, karbantartás során beépített alkatrész hibáját észleli a jótállás időtartama alatt.

4.5 A megrendelő jótálláson, szavatosságon alapuló igényét csak a javító, karbantartó szolgáltatásra vonatkozó, Notebook Doktor Plusz Kft. által kiállított számla alapján érvényesítheti.

5. Jótálláson kívül eső javítószolgáltatás

5.1 A jótálláson kívül eső javítószolgáltatás körébe tartoznak kivétel nélkül, de nem kizárólagosan az alábbi esetekben igényelt szervizszolgáltatások:
– jótállási idő lejárta után igényelt szervizszolgáltatás,
– ügyfél által okozott szándékos vagy véletlen fizikai vagy egyéb működésbeli meghibásodás,
– helytelen, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett meghibásodás,
– nem megfelelő csomagolásban történő szállítás,
– külső elektromos zavar, baleset, elemi kár vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett meghibásodás,
– ügyfél által elvégezhető szoftverfrissítések letöltése és telepítése,
– operációs rendszer, illesztő- és segédprogramok, illetve más futtatható szoftverek újratelepítése,
– számítógép bevizsgálása, szakvélemény kiállítása,
– a szervizközpont által elvégzett adatmentés/vagy visszaállítás.

5.2 A Megrendelő egyetért azzal, hogy a jótálláson kívül eső szervizszolgáltatáshoz kapcsolódó javítási, kezelési és szállítási díjakat, valamint a javításhoz szükséges alkatrészekkel kapcsolatban felmerülő fizetési kötelezettséget a 3.6. pontban meghatározott módon rendezi. A jótálláson kívül igényelt javítás esetén a szervizbe érkezés és bevizsgálás után árajánlat készül, melyet a szerviz-ügyfélszolgálat eljuttat az ügyfélnek. Az árajánlat elfogadása után a javítás megkezdődik, az árajánlat elfogadása a felek közötti szerződésnek minősül.

5.3 Amennyiben egyazon igényelt szervizszolgáltatás során jótállás keretein belül is történik lényegi (nem szoftveres) javítás, a bevizsgálási és szállítási díjak kiszámlázásától a Notebook Doktor Plusz Kft. eltekinthet.

5.4 A Notebook Doktor Plusz Kft. nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a jótálláson kívüli javítások elvégezhetőségére vagy azok várható időtartamára.

5.5 A Notebook Doktor Plusz Kft. fenntartja a jogot a jótálláson kívüli javítási igény visszautasítására, ha az előreláthatólag egyáltalán vagy részben, vagy záros határidőn belül nem végezhető el.

6. Felelősségkorlátozás

6.1 A terméken tárolt számítástechnikai adatok, programok, beállítások, valamint a szabadalmi vagy szellemi alkotások joga védelme alatt álló információk, megoldások megőrzése, mentése a megrendelő kizárólagos feladata; a Notebook Doktor Plusz Kft. a javító/karbantartó szolgáltatások keretében adatmentési tevékenységet nem végez, és nem vállal felelősséget a felhasználói beállítások módosulásáért, megszűnéséért. A Notebook Doktor Plusz Kft. nem felel adatvesztéssel vagy adatsérüléssel okozott károkért, továbbá közvetett és következményi károkért, elmaradt haszonért, akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra, karbantartásra visszavezethető okból következtek be.

6.2 A Notebook Doktor Plusz Kft. nem felel továbbá következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért.

6.3 A Notebook Doktor Plusz Kft. felelőssége közvetlen károkért egyedi megrendelésenként összesen legfeljebb a szolgáltatással érintett terméknek a szolgáltatás teljesítését közvetlenül megelőző időpontban érvényes piaci értéke, de legfeljebb egymillió (1.000.000) forintig áll fenn.

6.4 A megrendelő a jelen ÁSZF-ben rögzített felelősségkorlátozó kikötéseket a Notebook Doktor Plusz Kft. által alkalmazott díjtételekre (munkadíj, anyagköltség) és az információs technikai ágazatra jellemző szakmai szokásokra tekintettel fogadja el.

6.5 A megrendelő kárigényét a Notebook Doktor Plusz Kft.-vel szemben – az igényérvényesítés formájától és jogcímétől függetlenül – legfeljebb a kár bekövetkeztétől számított 12 hónapos jogvesztő határidőn belül érvényesítheti.

6.6 A NEM az eredeti gyári csomagolásban átvett készülékek esztétikai állapotának megóvásáért Notebook Doktor Plusz Kft. minden tőle elvárhatót megtesz, de azért felelősséget vállalni nem tud.

6.7 Működésképtelen készülékeknél a Notebook Doktor Plusz Kft. minőségi reklamációt nem fogad el a készülék korábbi állapotával kapcsolatban, mivel az nem volt ellenőrizhető.

7. Vis major

7.1 A Notebook Doktor Plusz Kft. nem felel olyan késedelemért vagy egyéb szerződésszegésért, mely rajta kívül álló okok vagy vis major következménye.

7.2 Vis major esetén a Notebook Doktor Plusz Kft. által vállalt teljesítési határidő meghosszabbodik a vis major esemény időtartamával. Hatvan (60) napot meghaladó tartamú vis major esetén a Notebook Doktor Plusz Kft. jogosult az egyedi szerződést azonnali hatállyal felmondani.

8. Egyéb rendelkezések

8.1 A megrendelő – helyszíni javítás esetén – köteles biztosítani a Notebook Doktor Plusz Kft. szakemberei részére a hibás berendezéshez, rendszerhez való hozzáférést, valamint a munkavégzés műszaki környezeti feltételeit. A megrendelő minden elvárhatót köteles megtenni a Notebook Doktor Plusz Kft. szakembereinek biztonsága és egészségének megóvása érdekében azon időtartam alatt, míg a Notebook Doktor Plusz Kft. szakemberek a megrendelő telephelyén tevékenykednek. A megrendelő biztosítja egy képviselőjének jelenlétét abban a helységben, ahol a javító, karbantartó munka folyik, illetve ahol a berendezés található.

8.2 A szolgáltatások teljesítésének időszaka: hétfőtől péntekig 10.00-18.00 óra. A Notebook Doktor Plusz Kft. a szolgáltatásokat az azok teljesítéséhez szükséges, szakmailag ésszerű idő alatt, a szolgáltatási időszakon belül teljesíti. Szolgáltatási időszakon kívüli időben a szolgáltatások igénybe vételére kizárólag külön díj ellenében van lehetőség a Notebook Doktor Plusz Kft. kapacitásának figyelembe vételével.

8.3 Az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak. Amennyiben az ÁSZF valamely rendelkezése eltérést nem engedő jogszabályi rendelkezést sért, az ilyen feltétel helyett a kötelező jogszabály rendelkezései irányadóak.

8.4 A felek között felmerülő jogviták eldöntésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság vagy a Budapesti Békéltető Testület kizárólagosan illetékes.

9. Adatvédelmi és titoktartási nyilatkozat

A javítás és jótállási kötelezettség teljesítése során a hibás termékekről esetlegesen a szerviz tudomására jutott személyes adatokat, üzleti titkokat a szerviz nem kezeli, nem őrzi meg, azok törlésre kerülnek és a szerviz gondoskodik róla, hogy harmadik, illetéktelen személy azokat ne ismerhesse meg. A szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében a fogyasztó szükséges adatait a szerviz tárolja, azonban azokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a szerviz alvállalkozójaként, vagy megbízójaként működik együtt. Ebben az esetben az alvállalkozók a szerviz által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A személyes adatok kezelésekor a szerviz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltaknak megfelelően jár el, a megrendelőt megilletik az e törvényben meghatározott jogok.

10. Csomagolás, Szervizbe Szállítás

A készülék szervizbe szállítása és megfelelő csomagolása az ügyfél felelőssége. Az ügyfélszolgálat tájékoztatásával egyezően egyes szervizpartnerek ingyenes futárszolgáltatást kínálhatnak. A szervizbe szállítás során vegye figyelembe a következő feltételeket:

10.1 A készüléket minden esetben gondosan be kell csomagolni, akkor is, ha nem vesz igénybe futárszolgáltatást. A biztonságos és terméket védelmező csomagolás biztosítása az ügyfél felelőssége.

10.2 A becsomagolásához az eredeti gyári, vagy azzal egyező minőségű és biztonságot nyújtó csomagolás (doboz) használata célszerű. A készülékek mellé ajándékként adott vagy külön beszerzett hordozótáska nem számít megfelelő csomagolásnak. Kiemelten ügyelni kell készülék éleinek és sarkainak kiemelt védelmére, valamint a dobozban a készülék habszivaccsal vagy más rugalmas térkitöltő anyaggal kipárnázására.

10.3 A Notebook Doktor Plusz Kft. és megbízott szervizpartnerei nem vállalnak felelősséget a helytelen csomagolásból eredő, a szállítás során keletkezett sérülések miatt.

10.4 A Notebook Doktor Plusz Kft. csak teljes termékre vállal jótállási vagy azon kívül eső szervizszolgáltatást (lásd 10. pont: Jogosulatlan beküldés). A termék részének, részegységének szervizközpontba juttatása nem lehetséges. Minden esetben a teljes terméket, ám kiegészítők (táska, egér, autós tartó, töltő, stb.) nélkül juttassa el a szervizközpontba. A készülék adapterét, tápegységét (ha van ilyen) csak abban az esetben csomagolja a készülék mellé, ha az ügyfélszolgálat ilyen tájékoztatást nyújtott, illetve a hiba jellege az adapterrel, tápegységgel, töltéssel összeköthető.

10.5 A Notebook Doktor Plusz Kft. nem tehető felelőssé a készülékkel beküldött, de nem a készülékhez tartozó egyéb kiegészítők (beleértve, de nem kizárólagosan: memóriakártyák, optikai lemezek, egyéb adattároló eszközök tartalmuktól függetlenül, más gyártó bővítő egységei, memória- vagy merevlemez bővítés, stb.) épségéért és ügyfélhez való visszakerüléséért.

10.6 Garanciális készülék csomagolásába a következő dokumentumokat szükséges elhelyezni, amennyiben az ügyfél más tájékoztatást nem kap az ügyfélszolgálattól:
–  Eredeti vásárlást igazoló számla másolata,
– Jótállási jegy (jótállási időn belül),
– Előző javítások javítási jegyzőkönyveinek másolata,
– Csomagolási lista (a termékkel estelegesen beküldött adapter, kiegészítő, stb.).

Ettől eltérő ügyfélszolgálati tájékoztatás esetén az ügyfélnek az ügyfélszolgálat utasításait kell követnie.

10.7 A Notebook Doktor Plusz Kft. felhívja az ügyfél figyelmét, hogy futárszolgálat igénybevétele esetén a küldéshez használt csomagolást a csomag szervizbe érkezése után újrahasznosíthatják. A megjavított készülék visszaszállításkor új csomagolást kaphat, melyet az ügyfél – megőrzés után – felhasználhat esetleges további szállítási célokra.

10.8 Futárszolgáltatás igénybe vétele esetén a készülék, javítás után futárszolgálattal kerül visszajuttatásra az ügyfélhez. A visszaszállítás során esetleg felmerülő problémákat az ügyfél legkésőbb 48 órán belül jelzi a Notebook Doktor Plusz Kft. szerviz-ügyfélszolgálatnak, illetve a futárszolgáltatást végző cég felé.

10.9 Futárszolgálat igénybe vétele esetén, ha a termék visszaérkezésekor a szállítási folyamat során keletkező sérülésre utaló nyomot-nyomokat talál a csomagoláson, azt azonnal köteles jelezni a futárszolgálat szállítójának. Ilyen esetekben a futárszolgálat dolgozója köteles részt venni a termék kicsomagolásában és a termék esetleges sérüléseinek közös megvizsgálásában. Amennyiben a termék, szállítás közben sérült, a futárszolgálat dolgozója a MEGRENDELŐVEL közösen köteles az esetről jegyzőkönyvet felvenni. A Megrendelő felelőssége ezen jegyzőkönyv másolatának Notebook Doktor Plusz Kft.-hez juttatása, mivel ilyen esetekben a Notebook Doktor Plusz Kft. jogosult a kártérítési igény bejelentésére és a kártérítési folyamat lefolytatására. Notebook Doktor Plusz Kft. kifejezetten kizárja a felelősségét minden olyan kárigény esetén, amikor a kár a szállítás folyamán keletkezett sérülésből ered és a Megrendelő elmulasztotta ennek jelzését, így a termék átvételekor erről jegyzőkönyv nem készült.

Kiemelt termékek

HP ProLiant MicroServer
Bruttó egységár: 88.000 Ft

% Új
Lenovo Thinkpad T14s G3 21AH0082HV
Bruttó egységár: 830.000 Ft 679.000 Ft

HP EliteDesk 800 G1 SFF
Bruttó egységár: 45.000 Ft

HP Compaq Elite 8300 SFF +AMD Radeon HD7450 1GB
Bruttó egységár: 45.000 Ft
Gyutacs u. 16.
Budapest
1139
Nyitvatartás:
Hétfő – Péntek, 10-18 óráig
A parkolás fizetős! Kód: 0135

Értesüljön a legfrissebb akciókról, hírekről!